Terapeute

Ons Terapeute

Terapeute by Leeuwenhof

By Leeuwenhof Akademie het ons verskeie terapeute met kantore by die skool om ekstra hulp en ondersteuning te verskaf aan leerders. Ons deel graag met u hulle kontakbesonderhede en ook meer inligting oor die hulp wat hulle kan verleen.

Dr. Elzette Fritz

Opvoedkundige sielkundige

As opvoedkundige sielkundige fokus ek op die emosionele-, leer-, akademiese-, intellektuele-, gedrags-, sosiale- en ontwikkelingsuitdagings in veral kinders en jong volwassenes. Ag word geslaan op die individu met inagneming van die onderlinge sisteme soos die gesin, skool en portuurgroep wat ‘n rol speel. Ondersteuning en intervensies sluit in gesinsgebaseerde intervensies, ouerbegeleiding en -bemagtiging sowel as onderwyserondersteuning. Loopbaanontwikkeling van kinders en volwassenes word ook aangebied. Klem word gelê op die bevordering van algemene geestesgesondheid binne die gesin, familie, groep, organisasie en gemeenskap met inagneming van balans tussen emosies, denke en die liggaam.

 • Algemene ontwikkeling en emosionele welstand
 • Trauma
 • Gedragsprobleme
 • Skolastiese – en leerbelemmeringe,
 • Skoolgereedheid,
 • Vakkeuse- en loopbaanoriëntering,
 • Studiemetodes,
 • Ouer-kind-gesinsverhoudinge
 • ‘n Kind se gedrag anders vertoon as waaraan die betrokke rolspelers soos die ouer of onderwyser gewoond is;
 • Die kind se punte laer vertoon as vantevore;
 • Die kind ongelukkig is om skool by te woon;
 • Huislike omstandighede verander het en die kind se gedrag verander;
 • Die gesin of gesinslede ‘n traumatiese belewing ervaar het, bv. kaping, inbraak, siekte en /of dood in die gesin, egskeiding, werkloosheid, hospitalisasie ens.
 • Die kind skielik gedrag toon tipies aan toe die kind jonger was óf skielik meer rebels en uitdagend voorkom wat, met inagneming van die ontwikkelingsfase, nie sin maak nie.
 • Die kind nie maats by die skool het nie en verskeie kere melding maak dat hy/sy uitgesluit voel.
 • Die kind verskeie kere van pyne in die liggaam kla, bv. maagpyn, hoofpyn ens. en daar geen mediese rede is nie.
 • Die ouer/versorger/onderwyser raadop en  moedeloos voel en nie weet hoe om ‘n situasie met ‘n kind te hanteer nie.
 • Daar onsekerheid bestaan rakende oorgang na graad een of vanaf die laer- na die hoërskool en ook na skool met verwysing na loopbaankeuses.
 • Die onderwyser leerondersteuning gebied het maar die kind sukkel steeds om aan die leereise gehoor te gee.

Hélmien Aucamp

Spraak-Taalterapeut

B.Kommunikasiepatologie (Met lof) Universiteit van Pretoria. As spraak-taalterapeut in die skoolopset is my hoofdoel om ondersteuning te bied aan kinders met spraak-, taal- en/of ouditiewe prosesseringsprobleme. Dit is belangrik dat hierdie probleme vroegtydig aangespreek word, aangesien dit moontlik skolastiese vordering kan beïnvloed.

Ek het ‘n groot liefde om met kinders tussen die ouderdom van 4 tot 10 jaar in die skoolopset te werk. Op die manier sien ek elke kind in sy unieke geheel in sy daaglikse omgewing. Terapie word geïntegreer in die kind se weeklikse skoolprogram. As terapeut is my hoofdoel om ondersteuning te bied in die onderstaande areas. Jou kind se juffrou kan ook aanbeveel dat jou kind die hulp van ‘n spraak- taalterapeut benodig.

 • Verkeerde uitspraak van klanke: Sommige kinders spreek sekere klanke verkeerdelik uit, byvoorbeeld: brei van die r-klank en lisp van die s-klank. Daar is ‘n ouderdomstydperk waarin hierdie verkeerde uitspraak ouderdomstoepaslik is, maar indien hierdie ouderdom oorskry word, word die hulp van ‘n spraak-taalterapeut benodig.
 • Verkeerde uitspraak van woorde: Sommige kinders spreek sekere woorde verkeerdelik uit, byvoorbeeld: koen in plaas van skoen, seutel in plaas van sleutel, tat in plaas van kat. Daar is ‘n ouderdomstydperk waarin hierdie verkeerde uitspraak ouderdomstoepaslik is, maar indien hierdie ouderdom oorskry word, word die hulp van ‘n spraak-taalterapeut benodig.TaalproblemeNavorsing toon aan dat kinders met voldoende taalvaardighede makliker op skool leer lees en spel. Taalprobleme sluit in probleme met taalbegrip en taalgebruik.• Taalbegripprobleme: Verstaan jou kind opdragte wat aan hom/haar gegee word, verstaan jou kind dit wat hy/sy hoor? Indien jy vermoed dat jou kind nie altyd verstaan nie, kan jy ‘n spraak- taalterapeut kontak.
 • Taalgebruikprobleme: Jong kinders wat aan meer as een taal blootgestel word ervaar soms probleme met taalvermenging en taalverwarring. Sommige jong kinders se woordeskat is onderontwikkel. Sommige kinders ervaar probleme om hulself effektief uit te druk vir sy/haar ouderdom. Indien jou kind enige van hierdie probleme ervaar, kan jy ‘n spraak-taalterapeut kontak.

Ondersteuning word gebied by Leeuwenhof Akademie Maandae tot Donderdae. Epos: aucamp.helmien@gmail.com | 083 609 6974

AM Hartley

Arbeidsterapeut

Ek spesialiseer in kinders met ontwikkelingsagterstande, sensoriese integrasie- en leerprobleme. Die volgende kan as riglyn dien vir moontlike verwysing: 

‘n Geskiedenis van agterstande/afwesigheid in ontwikkelingsmylpale byvoorbeeld, die kind het nie gekruip nie, het later begin praat as haar ouderdomsgroep.

 • Swak postuur, balans, lomp, W-sitposisie op die   vloer(posturele kontrole)
 • Onvoldoende balvaardighede (bilaterale integrasie)
 • Huiwering om te speel op groot speelapparaat (vestibulêr)
 • Ondervind problem met aanleer van bewegings, byvoorbeeld gallop, spring, huppel (motoriese beplanning)
 • Vermy speel in sand, verfaktiwiteite en hou nie van vuil word nie (tasdefensief)
 • Sukkel om skoenveters/ knope vas te maak en met ‘n skêr te knip
 • Vermy/ swak kwaliteit met inkleur en potlood en papier verwante aktiwiteite( oog-hand koördinasie)
 • Swak potloodgreep, stadige en ongekontroleerde skrif en ongemaklike posisionering van die papier/ die kind (vermy kruising van die midlyn en visiomotoriese spoed)

Onvoldoende vaslegging van die dominante hand, voet of oog en onkonstante benoeming van links en regs.

 • Probleme met plasing van ‘n vorm in die toepaslike posisie en die vermyding van perseptuele speletjies, byvoorbeeld legkaarte
 • Swak begrip van voorsetsels (posisie in die ruimte)
 • Probleme met plasing van objekte, byvoorbeeld omruil van letters (b-d) of swak spasiëring op ‘n bladsy met skrif
 • konstante verloor van plek met lees, verkeerde volgorde van letters in skrif (voorgrond agtergrond diskriminasie en opeenvolging)
 • Onvoldoende geheue
 • Swak konsentrasie en aandag
 • Hiperaktief en rusteloos
 • Emosionele uitbarstings, frustrasie en aggressiewe gedrag
 • Huilerig en angstigheid
Scroll to Top